اگر روی وی.پی.اس شما PHP و Apache و MySQL نصب باشه، مشکلی وجود نداره.