خیر . شما فقط می‌توانید آزمون‌های خود را به فروش برسانید.