اگر یک مدیر چیزی تعریف کرده باشه به دلایل فنی، دیگه امکان حذفش نیست. فقط می تونید غیرفعالش کنید…

مگر اینکه اول هر کاری کرده حذف کنید، بعد اون مدیر حذف می شه.

در کل کاری به مدیری که پاک نمی شه نداشته باشید، غیرفعال کنید و بذارید بمونه. این یک اصل جهانی هست.