متغیرهای مخفی در تستا

برخی متغیرها هستند که اگر آن‌ها را در فایل config.php تعریف کنید، برخی رفتارهای سیستم عوض می‌شود؛ ما این متغیرها را متغیرهای مخفی نامیده‌ایم. برای تعریف متغیر، کد داده شده را قبل از ‎?>‎ که در انتهای فایل config.php قرار دارد، در یک سطر جدید قرار دهید. لیستی از متغیرهای مخفی و کاربرد هر یک […]

Read More